PROPERTY : ลืม ‘ลาว’ แบบเดิม กับการเปลี่ยนผังเมือง ด้วยโครงการสร้างทางด่วนเต็มรูปแบบ!

0

[ PROPERTY OF THE WEEK : PROPERTY HUB ]

หลังจากบทความวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ทั้งเรื่องของการวางผังเมือง การจัดระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พวกเราทีมงาน Homedeedee ได้ทำการนำเสนอและวิเคราะห์รูปแบบของประเทศทางฝั่งยุโรปไปแล้ว และต่อจากนี้ไปในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายเดือนกรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าในปี 2563 จะมีการวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรือ อาเซียน (AEC) รวมทั้งหมด 10 ประเทศ โดยเริ่มต้นบทความแรกที่ประเทศลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, สิงคโปร์ และมาจบที่ประเทศไทย


ลืม ‘ลาว’ แบบเดิม


 

หลายคนคงเห็นภาพติดตาเกี่ยวกับบ้านเมืองที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้จากธรรมชาติภายในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งถ้าให้พูดกันตามความจริงสัดส่วนของธรรมชาติภายในประเทศมีมากพอๆกับอาคารบ้านเรือน เพราะนอกจากแผนอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่ดีแล้ว ทางรัฐบาลสปป.ลาวกำลังวางแผนปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความทันสมัยรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

หลังจากการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง ‘สปป.ลาว’ ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัยากรทางธรรมชาติ เหมาะแก่การค้าและการลงทุนในหลากหลายมิติ ซึ่งนั้นเอง จึงเป็นที่มาของการวางแผนปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งหมด

ซึ่งในส่วนแรกที่มีแผนการปรับเปลี่ยนเพื่อวางรากฐานให้มั่นคง คือการสร้างและจัดระบบผังเมืองใหม่ โดยมีการสร้างเขตพิเศษทางเศรษฐกิจใหม่ ถึง 11 แห่ง ซึ่งเป็นการวางแผนตั้งแต่ระดับจุลภาคไปถึงมหภาค นโยบายของลาวคือสร้างบ้านเล็กเป็นบ้านใหญ่ จากบ้านใหญ่มาเป็นชุมชน มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือหลายท้องถิ่นในประเทศวางแผนออกแบบผังเมือง การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน 


ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อนสร้างผังเมือง


 

ลาวมองเห็นถึงโอากาสของการร่วมมือกันระหว่าง 10 ประเทศอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายของสมาชิก จะมีการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, ทั้งการศึกษาผังเมือง ,การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยจะคำนึงถึงการรองรับอนาคต และแน่นอนว่าการจะสร้างและจัดการระบบทั้งหมดภายในประเทศใหม่ ต้องอาศัยพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์นการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าในทุกด้าน และประเทศ ‘ญี่ปุ่น’ คือพันธมิตรที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยวางระบบให้ประเทศลาวแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

จากข้อตกลงที่ให้บริษัทเอกชนจากญี่ปุ่นเข้ามาดำเนินการศึกษาสำรวจเพื่อการพัฒนา และวางผังเมืองใหม่ในแขวงสะหวันนะเขต, เขตเทศบาลเมืองไกสอน, พมวิหานและเขตเซโน ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่เขตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างลาวกับประเทศเพื่อน บ้านในลุ่มน้ำโขง โดยการวางผังคาดว่าจะมีการแบ่งเป็นหลายเขต อาทิ เขตที่พักอาศัย เขตอาคารสูง เขตการศึกษา เขตโรงงาน และเขตศูนย์วิจัยค้นคว้า เพื่อรองรับการลงทุนของต่างชาติที่มีแนวโน้มจะย้ายเข้ามาตั้งฐานการผลิตในอนาคตแล้ว

ในส่วนของการพัฒนาเขตเทศบาลเมืองไกสอนและพมวิหานจะกินเนื้อที่การพัฒนา 9,700 เฮกตาร์ ส่วนเขตเซโนเมืองใหม่ จะกินเนื้อที่ 2,200 เฮกตาร์ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การเพื่อความร่วมมือ สากลแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า เป็นจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเสร็จภายใน 1 ปี


เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมด้วยโครงสร้างทางด่วน


 

นอกจากการพัฒนาผังเมืองในเขตพิเศษทางเศรษฐกิจแล้ว อีกหนึ่งโครงสร้างที่รัฐบาลสปป.ลาว ให้ความสำคัญอย่าง ‘การวางระบบโครงสร้างของทางด่วน และระบบราง’ โดยระบบโครงสร้างของทางด่วนจะเริ่มมีการพัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่ โครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์-ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านสีเกิด เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์-เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างจากเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์, แขวงหลวงพระบาง, แขวงอุดมไซ, ด่านบ่อเต็น, แขวงหลวงน้ำทา

ในปัจจุบันได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์-วังเวียง โดยโครงการก่อสร้างทางด่วนฯ เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในยุคของการเชื่อมโยง ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น และจะทำให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

เมื่อโครงสร้างทางด่วนเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว โครงการต่อมาคือการเชื่อมโยงระบบคมนาคมด้วย ‘ระบบราง’ เพราะจะทำให้สามารถเชื่อมโยงถึงกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นไปที่รถไฟความเร็วสูง, รถไฟทางคู่ กรณีทางคู่จะเริ่มจากวิ่งด้วยความเร็ว 150 กม./ชม. จากนั้นค่อยยกระดับความเร็ว 250 กม./ชม. ถ้าพัฒนาได้จริงเมืองที่เกาะตามแนวรถไฟเหล่านี้จะมีการเติบโตค่อนข้างมาก และอาจจะมีเมืองใหม่ตามแนวสถานีรถไฟเกิดขึ้นมากมาย เป็นการพัฒนาที่เรียกว่า TOD (Train Oriented Development)


ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุน


 

นอกจากจะมีการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจใหม่ 11 เขต โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่างประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการวางผังเมืองต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นสปป.ลาวยังได้ร่วมมือพัฒนา ‘โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน’ ที่แขวงจําปาสักร่วมกับประเทศจีน

โดยได้มีการลงมาสนธิสัญญาไปเมือวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน มีที่มาของปัญหาเกิดจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจทาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในแขวงจําปา รัฐบาลของสปป.ลาว จึงมองหาความร่วมมือจากประเทศที่มีต้นแบบการจัดระบบทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้รับการตอบรับความร่วมมือจากประเทศจีน ที่จะพัฒนาหาโครงการนี้ชื่อมโยงกับภูมิภาคและสากล โดยคาดหมายว่าจนถึงปี 2568 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 1.3 ล้านคนต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างงานให้ประชาชนประมาณ 600,000 ตําแหน่ง

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนนี้ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนจีนและสปป.ลาว มีเนื้อที่ 4,546 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุน 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี

มี 4 ประเภทธุรกิจเป้าหมายหลัก

  • การผลิต ซึ่งประกอบด้วยโรงงานผลิตอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์และไอที การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร หัตถกรรม และอุตสาหกรรม
  • การค้า ประกอบด้วยบริษัทนําเข้า ส่งออกสินค้า การค้าชายแดน ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์การค้า ตลาดกลางคืน
  • การบริการ ประกอบด้วยการขนส่ง การก่อสร้าง โรงแรม การท่องเที่ยว สถาบันการเงินธนาคาร ประกันภัย สถานศึกษา สถานบันเทิง สาธารณสุข สวนสนุก สวนอุทยาน และ
  • การส่งเสริมพัฒนากสิกรรมอินทรีย์ และการประมง

 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพที่สปป.ลาวได้กำหนดทิศทางของการจัดระบบผังเมือง รวมไปถึงการวางโครงสร้างของทางด่วนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังอดนึกไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้สปป.ลาวจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางระบบเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง และสามารถดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาช่วยผลักดันประเทศให้มีความเจริญมากขึ้นจนเราอาจ ลืม ‘ลาว’ แบบเดิม ไปเลยก็ได้

และในเดือนสิงหาคม บทความ Property of the week : Property Hub จะพาไปพบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี อย่างที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ‘เมียนมาร์ ‘

อ่านบทความ ASEAN SERIES เพิ่มเติมได้ที่ : รู้จัก ‘พม่า’ มุมใหม่ /  Move on! อินโดนิเซีย

สามารถติดตามข่าวสารการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ-ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้ชีวิต และข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Homedeedee.comHomedeedee/Facebook

Credit Image > fairdinkumtraveller, The New York Times, Vientiane-travel-blog, globthailand